Metronic Systems

 

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu w projekcie 8.2

Zapytanie nr 1/ms/8.2

Na podstawie zapytania ofertowego nr 1/ms/B2B wyłoniono firmę Legra sp. z o.o. z Krakowa w zakresie 1. według specyfikacji poniżej:

 1. PRODUKCJA KATALOGU Kalendarza BRANŻOWEGO 2014 typu na w postaci kalendarza książkowego na biurko format B5 – ilość sztuk łącznie 2000 egz.

 

1.1   Opracowanie składu na podstawie zamieszczonych materiałów Zamawiającego w ilości dodatkowych stron katalogu, które należy wszyć (NIE WKLEIĆ) na POSZCZEGÓLNE składki kalendarium 2014 jako Nakładki, druk CMYK 4+4 Nakładek, budowa bloku kalendarza ze składek, klejenie do oprawy bloku. UWAGA: nie dopuszcza się wklejania stron katalogu pomiędzy składki kalendarium w części kalendarzowej 2014 (reklamy kontrahentów).

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE: ilość katalogu stron w kalendarzu 52-80, do druku na papierze kreda MATT biel 135-140gr.

1.2   Wyklejka, druk 2 wyklejek wewnętrznych CMYK 4+0 (ZMIANA).

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE: na papierze offset 120-140gr, z jednej strony reklama dostarczona przez Zamawiającego, z drugiej strony imitacja koloru chamois z cmyka.

1.3   Blok map tak.

1.4   Kalendarium dzienne format ok B5, rok 2014, papier chamois, druk 2 kolory, czerń + burgund.

1.5   Oprawa kalendarza w formacie B5

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE:  ekoskóra, Nebraska ciemny brąz, obszycie dookoła, tłoczenie roku 2014 (i w części nakładu logo).

1.6   Wykonanie ostatecznego produktu, tłoczenie logo w liczbie 350 sztuk z gotowej matrycy.

1.7   Pakowanie do kartonu ochronnego z papieru.

 

Termin wykonania 4 luty 2014r.

Wymagane doświadczenie: drukarnia offsetowa i produkcja kalendarzy.

 

      2.  WYSYŁKA.

2.1   Sformatowanie bazy danych do wysyłki i wydruk adresów.

2.2   Pakowanie do wysyłki w kopertę z folii bąbelkowej.

2.3   Wysyłka 1300 egz. w bezpiecznej paczce chronionej folią bąbelkową.

 

Dane techniczne: format koperty / paczki ok. A4, format przesyłki B5 + grubość 3cm, waga przesyłki ok. 1,1 kg

Termin wykonania 6 luty 2014r.

Wymagane doświadczenie: działalność marketingowa lub wysyłkowa.

 

 

 

 Zapytanie nr 1/ms/2013 i zapytanie szczegółowe nr 2/ms/2013

Na podstawie ogłoszenia nr 1/ms/2013 z dnia 27.12.2013 i szczegółowego zapytania ofertowego nr nr 2/ms/2013 z dnia 30.12.2013.  Zamawiający ogłasza, że zgodnie z warunkami składania ofert do dnia 17.01.2014 do godziny 14.00 złożono w siedzibie firmy oferty w zapieczętowanej kopercie w formie papierowej wraz z kompletem podpisanych oświadczeń i dokumentów. Otwarcie kopert nastąpiło tegoż dnia o godzinie 14.15 przy nieobowiązkowej obecności przedstawicieli oferentów. Wszystkie oferty dotyczyły całego zakresu prac objętych załącznikiem (skrócony tekst poniżej), tj. nie złożono ofert częściowych. Każda z ofert spełniała minimalne założenia merytoryczne.

Ponieważ każda z ofert przekraczała założony budżet, co zostało zaprotokołowane w obecności przedstawicieli oferentów, przeprowadzono dodatkowe negocjacje cenowe wśród oferentów, którzy złożyli oferty. W odniesieniu szczegółowo do zakresu prac. Proces negocjacji zakończono 22.01.2012.

Wybrano ofertę firmy Eminus Knoledge Management z Wieliczki, pozostali oferenci nie złożyli protestu co do wyboru oferenta.

Załącznik Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Stworzenie i wdrożenie platformy informatycznej B2B.

Informacje ogólne

Projekt  ma  zapewnić automatyzację wymiany  informacji  pomiędzy  Wnioskodawcą a  partnerami biznesowymi.  Dodatkowo  dzięki  zastosowaniu  tak  innowacyjnej  platformy  B2B  możliwa  będzie  również automatyczna wymiana informacji (za pośrednictwem systemy B2B) na linii – wnioskodawca =>  partner biznesowy  =>  przedsiębiorca  chcący  skorzystać z  usług  wnioskodawcy  tj.  zainstalować w  swojej  firmie system pomiarowy bądź kontrolno-pomiarowy.

Realizację powyższych  zadań ma  umożliwić wielobiegunowość platformy  B2B.  Cała  architektura sprzętowa  i  programistyczna  systemu  będzie  obejmować główną platformę B2B  koordynującą wymianę danych  i  udostępniającą główne  funkcje  za  pomocą poszczególnych  modułów.  Platforma  B2B  będzie oparta na rozwiązaniu webowym, co umożliwi bezproblemowe dołączenie do niej nowych użytkowników. Dedykowana  platforma  B2B  jako  zintegrowany  zespół  narzędzi  biznesowych  będzie  zaprojektowana  i wykonania  tak,  by  zapewnić systemowi  obsługę bardzo  dużej  ilości  danych  równocześnie  a  dodatkowo będzie to system otwarty do którego w każdym momencie możliwe będzie dołączenie nowych algorytmów i  schematów,  ze  względu  na:  poprawę działania systemu; wprowadzenie  nowej,  nieobecnej  dzisiaj  aparatury  i  rozwiązań,  wprowadzenie  zmian  wynikających  ze zmiany obowiązującego prawa.

W  ramach  realizacji  projektu  w  celu  uruchomienia  kompleksowej  platformy  B2B  zapewniającej automatyzację procesów  biznesowych  zachodzących  pomiędzy  wnioskodawcą oraz  partnerami biznesowymi ma zostać stworzone z uwzględnieniem specyfiki branży, zamawiającego oraz jego partnerów 6 modułów:

1)  Inteligentny moduł analizy danych

2)  Moduł generowania projektów systemów pomiarowych

3)  Moduł DMS (Document Management System)

4)  Moduł przetargów i zamówień

5)  Moduł logistyki zamówień(Work Flow)

6)  Moduł CRM

Pozostałe moduły systemu wymienione poniżej mają charakter wspierający i w kwestii ich implementacji Zamawiający weźmie pod uwagę obecny stan technologiczny, koszty i propozycję wykonawcy.

Skrócony Opis Przedmiotu Zamówienia:

 1. 1.     Stworzenie specyfikacji szczegółowej, funkcjonalnej i technicznej, dla całego systemu i każdego wyszególnionego przez Zamawiającego modułu z osobna, a także szczegółowej dokumentacji całego systemu z punktu widzenia użytkownika końcowego, jak i każdego informatyka w przyszłości rozwijającego system.

 

 1. 2.     Stworzenie modułu zarządzania użytkownikami, wprowadzania danych i dynamicznego tworzenia struktur danych zaprojektowanego pod indywidualne wymagania i specyfikę procesów biznesowych firmy METRONIC SYSTEMS.

 

 1. 3.     Stworzenie inteligentnego modułu analizy danych, prezentującego wnioski z obserwacji poczynań użytkowników systemu w formie pomocy kontekstowej i alertów bezpieczeństwa.

Inteligentny moduł analizy danych ma za zadanie zbierać informacje  na  temat  kluczowych  czynności  wykonywanych  przez  ekspertów  podczas projektowania systemów pomiarowych – kolejność czynności, poprawki, preferowane i wadliwe połączenia konkretnych  urządzeń,  marek  itd.  Zebrane  informacje  będą przetwarzane  automatycznie  (+  moderacja administratora  ze  strony  zamawiającego)  w  bazę procedur,  podpowiedzi  i  ostrzeżeń.  Te  z  kolei  będą prezentowane  użytkownikom  projektującym  kolejne  systemy  w  formie  tekstowej  i  jako  gotowe  do implementacji procedury.

Uwaga: Zamawiający nie ma na myśli pomocy kontekstowej dla użytkowników. Moduł analizy danych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa projektowanych systemów i może mieć wpływ na ludzkie zdrowie i życie. Szczególnej weryfikacji podlegać będzie jego niezawodność i poprawność udzielania podpowiedzi / ostrzeżeń. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną (lub karną) za zawinione błędy, których konsekwencją będą awarie i wypadki u kontrahentów Zamawiającego.

 1. 4.     Stworzenie modułu generowania projektów map systemów pomiarowych (edytor oraz możliwość przeprowadzenia symulacji na podstawie 200 algorytmów funkcjonalnych dla poszczególnych typów pomiarów i modeli instalacji.

Edytor pozwalający na projektowanie systemów pomiarowych online przez  kilku  projektantów  z  różnych  firm  równocześnie (cząstkowe systemy łączone przez aplikację w całość).

Ma posiadać możliwość proponowania gotowych układów lub ich elementów na bazie wzorcowych map zakładów zob. niżej oraz automatycznie aktualizować się o informacje zebrane przez inteligentny moduł zbierania danych.

Ma umożliwić przeprowadzanie symulacji zaprojektowanych układów z wykorzystaniem algorytmów matematycznych typów pomiarów i modeli instalacji. Zob niżej.

Ma posiadać interfejs umożliwiający wyświetlanie danych różnego typu „na warstwach” w sposób przejrzysty i przyjęty w branży energetycznej. Tj. rysunek techniczny, fotografie wzorcowych urządzeń, interaktywne kontrolki poszczególnych elementów instalacji, modele 3D elementów systemów. Na każdej warstwie interfejsu musi być możliwość prezentowania paneli ustawień dla poszczególnych elementów systemu oraz nakładania informacji, wskazówek i alertów związanych z działaniem symulacji bądź sugerowanych przez moduł analizy danych.

 1. 5.     Stworzenie 200 algorytmów funkcjonalnych (merytorycznych) dla poszczególnych  typów pomiarów i modeli instalacji oraz ich implementacja w systemie.

Uwaga: Eksperci  merytoryczni winni być zaproponowani przez Wykonawcę, przy czym na żądanie Oferenta Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia pomocy w tym względzie, a następnie muszą być zaakceptowani przez Zamawiającego (powołane 2-osobowe konsylium złożone z 1-go przedstawiciela Zamawiającego i pana dr inż. Łukasza Czekierda (Wydział Katedra Informatyki AGH)

Eksperci muszą zapewnić 200  algorytmów  dla  8  najpopularniejszych  typów instalacji  -  pomiarów.  Będą to:

1.  instalacja  sprężonego  powietrza:  produkcja  (sprężarki,  wytwornice),  rury,  pomiar,  odbiór 

2. instalacja gazów technicznych

3. produkcja energii cieplnej z własnego kotła / pieca (w zakładzie przemysłowym)

4. instalacja i odbiór energii cieplnej (para przegrzana i nasycona, woda gorąca, woda chłodząca)

5. instalacja wody przemysłowej i odpadowej

6. instalacja elektryczna niskiego napięcia (rozdzielnie, odbiór energii)

7. instalacja średniego napięcia

8. maszyny elektryczne

razem 200 algorytmów.

UWAGA: należy obowiązkowo wypełnić stosowny załącznik dot. zagwarantowanych umów o współpracę z ekspertami branżowymi.

 1. 6.     Stworzenie modułu Document Management System indywidualne wymagania i specyfikę procesów biznesowych firmy METRONIC SYSTEMS w standardzie EDIFACT (lub równoważnym) oraz implementacja podpisu elektronicznego.

 

 1. 7.     Stworzenie modułu przetargów i zamówień automatycznie przekładającego projekt  stworzony w systemie na  pakiet  zapytań ofertowych,  przetargów,  aukcji  i  ogłoszeń (do  decyzji  właściciela  projektu), który poinformuje  kontrahentów  o  rozpoczęciu  postępowania,  zbierze  dane, rozstrzygnie  wstępnie postępowanie ofertowe.

 

 1. 8.     Stworzenie modułu logistyki zamówień służącego do całościowego zarządzania realizacją projektu ( kontrola dostaw, koordynacja montażu, koordynacja działań podwykonawców, koordynacja audytów, testów i kontroli, tworzenie harmonogramów, generowanie raportów, realizacja i logistyki gwarancji.

 

 1. 9.     Wykonanie interfejsu platformy e-learningowej.

 

 1. 10.  Zintegrowanie platformy e-learningowej z generatorem kontentu szkoleniowego z generatorem układów pomiarowych i systemem DMS, co umożliwi zleceniodawcy samodzielne tworzenie kursów e-learningowych.

 

 1. 11.  Stworzenie na podstawie  opracowanych  algorytmów  pomiarowych  oraz  dokonanych  zdjęć istniejących systemów kontrolno-pomiarowych bazy modeli 3D elementów instalacji przepływowych i elektrycznych oraz ich całości.

 1. 12.  Hosting danych i backup systemu (nie dotyczy przedmiotu zamówienia).

 

2. 13.  Wdrożenie systemu, niezbędne szkolenie pracowników Metronica równoczesne z produkcją systemu, niezbędne testy funkcjonalne systemu oraz raportowane Zamawiającemu testy niezawodności poszczególnych modułów.
2. 13. Stworzenie na podstawie  opracowanych  algorytmów  pomiarowych  oraz  dokonanych  zdjęć istniejących systemów kontrolno-pomiarowych bazy modeli 3D elementów instalacji przepływowych i elektrycznych oraz ich całości (ciąg dalszy).

 

 

Pliki do pobrania