Metronic Systems

System Rozliczenia Energii Kotłów i Rozpływu Energii do Odbiorców

PRZYKŁADOWA  APLIKACJA - SCADA ASIX

 

 Przedstawiona aplikacja umożliwia podgląd odczytu parametrów zamontowanej aparatury pomiarowej, raportów, trendów, zdarzeń. Nie dotyczy natomiast wytycznych związanych z przebiegiem procesu technologicznego i produkcyjnego, który jest przedmiotem osobnej aplikacji.       

Opis systemu nadrzędnego

System  wizualizacji kotłowni opiera się na zdalnym monitoringu pomiarów zamontowanych na wyjściach kotłów wodnych, parowych i pomiarach rurociągów zasilających oraz powrotnych.

Opis systemu SCADA

Głównym zadaniem systemu SCADA jest pokazanie wartości mierzonych pomiarów, kontrola ich parametrów oraz zapisywanie danych w bazie serwera głównego. Dodatkowo aplikacja umożliwia generowanie wykresów, trendów.


 

Rys. 1 Ekran główny aplikacji

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2 Okno kotły parowe.

 

Wykresy znajdujące się na oknie synoptycznym, można konfigurować pod względem czasu za pomocą przycisków pomocniczych znajdujących się poniżej wykresów. Przycisk umożliwia wybranie dowolnego zakresu czasowego.

Kolejnym analogicznym oknem jest grafika kotłów wodnych:

Rys. 3 Okno kotły wodne.

 

Okno Pomiary odzwierciedla pomiary na wyjściach technologicznych: 

Rys. 4 Okno Pomiary.

 

Wybranie przycisku z menu głównego [Tryb Podglądu] uruchamia tryb w którym okna Kotły parowe, wodne i pomiary są kolejno przełączane co 15 sekund. Umożliwia to ciągłe śledzenie wszystkich grafik bez konieczności ich ręcznego przełączania.

Kliknięcie przycisku [Trendy] uruchamia bardzo zawansowaną aplikacje pakietu Asix - AsTrend. Umożliwi ona tworzenie wykresów jednoosiowych, wieloosiowych, wielooknowych 3d itd. Również raportów predefiniowanych przez użytkownika. 
Dane Wyświetlone można również wyeksportować przykładowo, jako pliki .csv.

 

Rys. 5 Trendy

 

Okno [Diagnostyka] przedstawia strukturę komunikacji systemu z wszystkimi przelicznikami firmy Metronic. Pod każdym urządzenie jest widoczna flaga która sygnalizuje stany "Komunikacja Ok", lub "Brak komunikacji" w przypadku gdy urządzenie nie jest pingowalne w sieci i nie można go odpytać. Sygnalizuje to błąd w sieci LAN w połączeniach kablowych bądź samych przelicznikach.

Rys. 6 Ekran Diagnostyka

 

 

Przycisk [RAPORTY] uruchamia menu raportów. Menu pozwala wybrać raporty sumaryczne i procesowe dla wszystkich układów pomiarowych.

Rys. 7 Ekran raporty.

 

 

Raporty procesowe przedstawiają minimalne i maksymalne wartości pomiarów technologicznych dla wybranego zakresu czasowego i z podziałem na wybrany interwał czasowy.
Po wybraniu raportu wyświetla się panel zadawaniu czasu i próbek. Wybieramy w nim ramę czasową raportu i deklarujemy okres wpisując zgodnie z oczekiwaną gęstością próbek.
Raporty procesowe generują dane w postaci tabelarycznej i w postaci graficznej w formie wykresów słupkowych.

Wygenerowane raporty można zapisywać i drukować lokalnie

 

Rys. 9 Raport procesowy

 

 

Raporty sumaryczne przedstawiają zużycia energii cieplnej, oraz przepływ masowy sumaryczny dla wybranego zakresu czasowego i z podziałem na wybrane interwał czasowy.

Na raporcie w dolnej części tabeli widoczne są również całkowite sumy z wybranego okresu. Dane zużyć są przedstawione w formie wykresów kołowych z procentowym wskaźnikiem dla każdego z układu pomiarowych.

 

Rys. 11 Raport sumaryczny